การเขียนแผนงาน / โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม (สปสช.)  
 

การเขียนแผนงาน / โครงการ
แผนงาน / โครงการ มี  3  ประเภท คือ
1.  แผนงาน / โครงการที่สามารถดำเนินการได้เองโดยชุมชนโดยใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชน  เช่น  โครงการกองทุนเงินสัจจะหมู่บ้าน    โครงการธนาคารหมู่บ้าน   โครงการกองทุนขยะ  เป็นต้น
2.  แผนงาน / โครงการที่บูรณาการกับแผนงาน / โครงการของหน่วยงาน  เช่น  โครงการของสถานีอนามัย  หรือองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นต้น
3.  แผนงาน / โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรต่างๆ  เช่น  ชุมชนขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นต้น
การเขียนแผนงาน / โครงการ  
-  ชื่อแผนงาน / โครงการ  หมายถึง  ทำอะไร
-  วัตถุประสงค์  หมายถึง  ทำแล้วชุมชนจะได้อะไร
-  วิธีดำเนินงาน / เป้าหมาย  หมายถึง  ทำอย่างไรบ้าง
-  งบประมาณ  / แหล่งงบประมาณ  หมายถึง  งบเท่าไหร่  จากไหน  ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง
-  สถานที่ปฏิบัติ  หมายถึง  ทำที่ไหน
-  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  หมายถึง  ทำเมื่อไหร่
-  การติดตาม / ประเมินผล  หมายถึง  การติดตามความก้าวหน้า  มีความสำเร็จอย่างไรบ้าง
- ทีมทำแผน  หมายถึง  ใครบ้างจะช่วยทำ
-  คณะกรรมการแผน  หมายถึง  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
-  การนำเสนอแผนงาน / โครงการให้กองทุนพิจารณา  เมื่อมีการจัดทำแผนงาน / โครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการกองทุน  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2554 เวลา 11.23 น. โดย คุณ จีรศักดิ์ ตระกูลชัย

ผู้เข้าชม 5028 ท่าน