หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำบล ป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ทางทิศตะวันออก ของตัว อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ ๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ รับผิดชอบทั้งหมด ๑๐๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๙,๙๕๘ ไร่
ทิศเหนือ
 
ติดกับ
 
ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร
  ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก
 
ติดกับ
 
ตำบลเทพนิมิต ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำปิง  
 
 
 
 
ประชากร ทั้งสิ้น ๑,๘๗๐ ครัวเรือน จำนวน ๖,๑๓๘ คน ประกอบด้วย
 
ชาย จำนวน ๓,๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๓
 
หญิง จำนวน ๓,๐๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๗
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๕๙ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  พื้นที่ตำบลป่าพุทราส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร
 
 
 
 
ทำนา คิดเป็นร้อยละ ๔๕
 
ไร่อ้อย คิดเป็นร้อยละ ๔๕
 
อื่นๆ (รับจ้าง,รับราชการ,ค้าขาย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ หมู่บ้าน
  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖
  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เป็นบางส่วน จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ๑, ๒, ๑๐
  จำนวนหมู่บ้านนอกเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ๓, ๑๒  
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  บ้านหาดชะอมใต้ ๑๗๙ ๑๙๗ ๓๗๖ ๑๑๖  
บ้านหาดชะอมเหนือ ๑๔๑ ๑๑๗ ๒๕๘ ๙๘
  บ้านวังพลับใต้ ๒๐๓ ๒๐๙ ๔๑๒ ๑๓๑  
บ้านหนองตะเคียน ๔๐๒ ๓๙๑ ๗๙๓ ๒๔๙
  บ้านหนองกระทุ่ม ๒๖๐ ๒๕๗ ๕๑๗ ๑๙๐  
บ้านวังเรียง ๑๘๕ ๑๙๘ ๓๘๓ ๑๓๕
  บ้านบึงกอก ๓๔๖ ๓๒๓ ๖๖๙ ๑๖๖  
บ้านวังพลับเหนือ ๓๓๓ ๓๒๒ ๖๕๕ ๑๘๗
  ๑๐ บ้านสันเนินทราย ๗๐ ๘๐ ๑๕๐ ๔๒  
๑๑ บ้านบึงสามัคคี ๑๘๘ ๑๖๒ ๓๕๐ ๑๑๖
  ๑๓ บ้านเนินสว่าง ๒๘๕ ๒๑๕ ๕๐๐ ๑๔๑  
๑๔ บ้านวังพัฒนา ๒๑๕ ๒๓๕ ๔๕๐ ๑๒๑
  ๑๕ บ้านเนินทรายสามัคคี ๑๘๕ ๑๘๘ ๓๗๓ ๑๑๕  
๑๖ บ้านทุ่งสลักจันทร์ ๑๓๔ ๑๑๘ ๒๕๒ ๖๓
  รวม ๓,๑๒๖ ๓,๐๑๒ ๖,๑๓๘ ๑,๘๗๐