หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 


นายวันชัย เหล่าเปีย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
โทร : 081-7071789
 


นายจักรกฤษ เกตุกันฑ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
โทร : 098-2596146


นายกิตติภพ ตระกูลชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
โทร : 089-8588859
 
 


นายชำนาญ พะลัง
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 1
โทร : 081-7076653


นายจรูญ เกตุแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 2
โทร : 084-6238585


นายกิ่ม สุพรรณผิว
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 4
โทร : 086-2074471


นายสุชิน โพธิ์กลิ่น
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 5
โทร : 093-1716545


นายจิรเดช อุบลเขียว
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 6
โทร : 091-7153358


นายสมศักดิ์ ไพรวัลย์
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 8
โทร : 087-8439467


นายทองใบ สระหงษ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 9
โทร : 081-5327780


นายสงคราม โอวาท
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 10
โทร : 089-2722626


นางสาววิภา นิลโสภา
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 11
โทร : 098-7581220