หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 


นายวันชัย เหล่าเปีย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าพุทรา
 


นายจักรกฤษ เกตุกันต์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าพุทรา


นายอำพร ตระกูลชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าพุทรา
 
 


นายชำนาญ พะลัง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายกำจัด พันธ์สุวรรณ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นางสมนึก เศวตรุ่งเรือง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายจรูญ เกตุแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายกิ่ม สุพรรณผิว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายพันธ์ลือ เรืองรอง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายวิรัต แดงสี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นางจินตนา โพธิ์กลิ่น
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นายเพชร สุวรรณประเสริฐ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6