หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ดำเนินแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายยุทธนา เฮี๊ยะหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและพนักงานตำบลร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯระดับอำเภอ ลงพื้นที่หมู่ที่ 16 ตำบลป่าพุทรา ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อดำเนินแนวทางการขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ให้กับทีมตำบล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการขับเคลื่อนร่วมกัน 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ หมู่บ้านยั่งยืน
ผลการประชุม ขอให้เสนอรายชื่อ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน ต่อไปโดยการ 1.สร้างทีม 2.ค้นหาปัญหา วิเคราะห์สภาพหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) ทั้งนี้ขอให้รายงานให้นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 4.หาแนวทางแก้ไข กำหนดกิจกรรม/โครงการ (ทำเอง ทำร่วม ทำให้) จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม และ5แก้ไขปัญหาโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯระดับอำเภอ จะติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนของคณะทำงานระดับตำบล ทุกเดือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2566 เวลา 11.00 น. โดย คุณ ชมพูนุช สำรีดี

ผู้เข้าชม 38 ท่าน