หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
   
  ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เป็นการ รวมกลุ่มกันในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ยึดถือพระพุทธศาสนา มีศาสนสถานที่ สำคัญๆ หลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชน ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกัน อย่างผาสุข
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง แบ่งเป็น
 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน แห่ง
 
สังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษา จำนวน แห่ง
 
   
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลป่าพุทรา นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โดยมี วัด ๘ แห่ง
 
สถานีอนามัยประจำตำบลป่าพุทรา จำนวน แห่ง
 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 
   
 
จุดบริการประชาชน จำนวน แห่ง
 
ลูกเสือชาวบ้าน รุ่น ๒๐๐ แห่ง
 
อปพร. ชุด ๒๕ คน