หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 


นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
โทร : 089-8588859


นายราเมศร์ อ่อนโคราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
โทร : 081-5303832
 
 


นายธนกร ตระกูลชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-4368059


นางสาวชมพูนุช สำรีดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 098-5356563


นายกฤษทรรศ วินทะชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 081-5327414


นางดาวรุ่ง งามโสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 087-1276247


นางสาวศิรินาถ ทองประทีป
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 087-7395045


นางสาวกมลพร กรมวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-4654461


นางสาวธนพรรณ วิชัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 085-4028862