หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 


นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
โทร : 089-8588859


นายราเมศร์ อ่อนโคราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
โทร : 081-5303832
 
 


นายธนกร ตระกูลชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-4368059


นางสาวชมพูนุช สำรีดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 098-5356563


นายกฤษทรรศ วินทะชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 081-5327414


นางดาวรุ่ง งามโสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 087-1276247


นางสาวศิรินาถ ทองประทีป
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 087-7395045


นางสาวธนพรรณ วิชัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 085-4028862


นางกัญจนา บัวสำลี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0817075093