หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมภิบาล เพื่อรอบในการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร และบูรณาการร่วมกันจะก่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดและบรรลุ วิสัยขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์องค์กรด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและ พนักงานจ้าง

ยุทธศาสตร์องค์กรด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคต่อทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์องค์กรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียุทธศาสตร์องค์กรด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี