คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ป่าพุทรา อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 12 )
63.16%
มาก ( 4 )
21.05%
ปานกลาง ( 1 )
5.26%
น้อย ( 2 )
10.53%
ควรปรับปรุง ( 0 )
0.00%