หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดให้มีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดให้มี และการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น

ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

การจัดตั้งและดูแลตลาดกลางทางการเกษตร

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดการศึกษา

ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

การวางและจัดทำผังเมืองรวม

จัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ