หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดหาแหล่งน้ำให้พอเพียงต่อภาคเกษตรในทุกฤดูการผลิต และพัฒนาปรับปรุงเส้นทางน้ำให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน

สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีเงินทุนให้เพียงพอต่อภาคการผลิตและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อการดำเนินงาน

สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนผ่านกลุ่มวิสาหกิจโดยให้ความรู้และเงินทุนที่คำนึงถึง คุณค่า รวมที่สมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารและจัดทรัพยากรที่มี อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างมีธรรมมาภิบาล